Splošni pogoji

Odgovornost

Vaš dostop in uporabo spletne strani urejajo ta splošna pravila, zato jih pred nadaljevanjem preberite. Z uporabo spletne strani namreč potrjujete, da ste z navedenimi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe splošnih pogojev zavezujejo. Upravljavec si pridružuje pravico do sprememb in dopolnitev teh splošnih pogojev uporabe. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani, datum zadnje spremembe pa je zapisan na dnu teh splošnih pogojev.

Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost. Upravljalec ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov, informacij in vsebin na spletnem portalu.

Za pravilnost podatkov, informacij in vsebin, ki jih spletni portal pridobiva z različnih virov, v skladu s temi pogoji ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, napačno razložene vsebine ali narobe razumljene ter uporabljene informacije.

Uporabniku ni dovoljena uporaba objavljenih prispevkov v reklamne namene pravnega subjekta brez predhodnega dogovora, vsako deljenje vsebine iz drugih razlogov mora imeti obvezno naveden vir in povezavo do spletne strani www.infoart.si. Prav tako je nedovoljena uporaba slikovnega materiala v kakršnekoli reklamne namene pravnega subjekta brez predhodnega dovoljenja s strani upravitelja portala, pri deljenju na spletu pa mora vsebovati vir in povezavo do spletne strani www.infoart.si.

Varstvo osebnih podatkov

Na spletni strani www.infoart.si se zbira osebne podatke, ki jih posameznik povsem poljubno in samovoljno poda za namen prejemanja e-obvestil ali ob oddaji povpraševanja v želji po pridobitvi določene ponudbe, informacije ipd. o posameznem izdelku in / ali storitvi. Za samo uporabo spletne strani posredovanje e-naslova ni obvezna.

Področje varstva osebnih podatkov v Sloveniji sistemsko ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki določata pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Podjetje Infoart d.o.o. (mat. št.: 3273920000 ), ki je upravljavec spletne strani www.infoart.si , nadvse spoštuje zasebnost svojih uporabnikov in se zaveda pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov, zato z vsako posredovano informacijo ravna skrbno in skladno z zakonsko določenimi pravili.

 V tej izjavi o zasebnosti so navedene informacije o tem, katere osebne podatke obdelujemo, ali te podatke obdelujemo na podlagi podanega soglasja ali na drugi pravni podlagi, v kakšne konkretne namene jih uporabljamo, komu jih lahko posredujemo in kakšne so vaše pravice v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

V kolikor bi imeli kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali načinom obravnave vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko elektronskega naslova info@infoart.si.

1. Katere osebne podatke obdelujemo in s kakšnim namenom

Uporabnik spletne strani je lahko samo obiskovalec in bralec spletnih vsebin, ki jih stran ponuja, v tem primeru se anonimno statistično beleži njegov obisk. Upravljavec lahko za potrebe analiz uporabe spletnega mesta in trženja oglasnega prostora zbira tudi druge statistične podatke o posameznih obiskih spletnega mesta in obiskih drugih spletnih mest neposredno iz spletne strani, pri čemer teh podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.

Uporabnik portala se lahko prijavi na e-novice, kjer se podatke zbira v obliki e-poštnega naslova. Infoart d.o.o. (v nadaljevanju upravljavec) zbira in uporablja te osebne podatke zgolj in predvsem za obveščanje o izdelkih, ponudbi, vsebinah ali storitvah, ki so ali bodo na voljo. Vsak posameznik pa je sam in prostovoljno podal ter potrdil svoj e-naslov za namen prejemanja e-obvestil s strani spletne strani www.infoart.si.

Kadar obiskovalec postane povpraševalec in preko kontaktnega obrazca odda povpraševanje po določenem izdelku in / ali storitvi, se vpisani podatki zbirajo v obliki e-poštnega naslova, imena, priimka in telefona. Te osebne podatke upravljavec zbira in uporablja zgolj in predvsem za nadaljnjo komunikacijo s potencialno stranko, pripravo želene ponudbe, podajo želenih informacij, razlago – odvisno od narave sporočila in želja, ki jih je povpraševalec navedel ob izpolnitvi kontaktnega obrazca.

2. Obdelovalci osebnih podatkov in morebitni prenos osebnih podatkov v tretje države

Upravljavec ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem.

V primeru prijave na e-novice poleg zaposlenih v podjetju upravljavca (Infoart d.o.o.) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun lahko obdelujejo tudi obdelovalci – podjetja, ki upravljavcu nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, to so na primer razvijalci in vzdrževalci spletne strani, izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing.

V primeru oddaje povpraševanja preko kontaktnega obrazca, ki se lahko šteje oziroma razvije v naročilo izdelka in / ali storitve, pa so poleg zgoraj navedenih obdelovalcev to tudi obdelovalci kot je računovodski servis in dostavna služba, ter obdelovalci, ki jih upravljavec lahko angažira za zagotavljanje storitev kot so na primer zunanji monterji, serviserji in ostali izvajalci naročenih storitev, dobavitelji izdelkov, ki preko svojih prevoznikov opravijo dostavo njihovih izdelkov na naslov naročnika ipd.

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, torej v državah, ki nimajo sprejetih zakonov za varovanje pravice do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. v Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in s to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

Osebni podatki se brez soglasja posameznika lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.

Upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani uporabnika. Vsak uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na delovni postaji, ki jo uporablja za dostop do spletnega mesta in njegovih storitev, ni nameščene nobene škodljive programske opreme.

3. Pravice uporabnikov

Vsak uporabnik ima možnost se kadar koli odjaviti od prejemanja e-obvestil iz naslova prijave na e-novice  in sicer to lahko stori s klikom na posebno povezavo, ki je navedena v nogi vsakega poslanega obvestila ali pisno na elektronski naslov info@infoart.si. Po podani zahtevi za prenehanje prejemanja e-obvestil bo upravljavec v najkrajšem možnem času in najkasneje v 8 dneh prenehal uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega obveščanja.

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Infoart d.o.o., Ulica 16.maja 13, 1291 Škofljica ali na elektronski naslov info@infoart.si lahko uporabnik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov ali lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Uporabnik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Infoart d.o.o., Ulica 16.maja 13, 1291 Škofljica ali na elektronski naslov info@infoart.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Uporabnik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

4. Hramba osebnih podatkov

Osebni podatki uporabnika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Uporabnik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče. Osebni podatki, ki se zbirajo na podlagi zakonitega interesa, se hranijo do preklica uporabnika.

Uporabniki spletnega portala

Uporabniki spletnega portala so anonimni in portal uporabljajo kot gostje. Do vsebin dostopajo brezplačno, na voljo jim je tudi brezplačna prijava na e-obvestila, za prijavo pa morajo vpisati svoj e-naslov, ter v obvestilu, ki ga prejmejo v svoj e-poštni nabiralnik, potrditi s klikom na link za aktivacijo. Pri določenih vsebinah, predstavitvah izdelkov in / ali storitve je na voljo kontaktni obrazec, preko katerega uporabnik brezplačno lahko odda povpraševanje, zastavi vprašanje, želi pridobiti kakšne določene informacije s področja, ki ga pokriva spletna stran itd.

Pogoji uporabe podatkov in informacij spletnega portala

Upravljavec dovoljuje ogledovanje in uporabo vsebin spletne strani v skladu z avtorskimi pravicami, s katerimi so zaščitene vse informacije, podatki in druga vsebina, ki je na voljo na portalu.

Uporabniki ne smejo spreminjati, prenašati, kopirati, distribuirati, objavljati, prikazovati ali prodajati vsebin portala brez pisnega dovoljenja upravljavca. Dovoljeno je tiskanje in nalaganje vsebin z namenom branja in uporabe za nekomercialne namene.

Vsebina spletne strani, besedila, slike, logotip, gumbi, programska oprema in grafike so last upravljavca.

Povezave na spletne strani

Povezave na spletni strani oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani so dovoljene, če se ne odstrani ali skrije oznak, znakov ali zapisov, ki so varovani skladno s predpisi o varovanju avtorske ali sorodnih pravic in drugih obvestil na posamezni strani. V primeru zlorab upravljavec lahko zahteva odstranitev povezave.

Dostopnost do spletnega portala

Upravljavec v normalnih pogojih poslovanja zagotavlja dostop do spletnega portala neprekinjeno 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) so možne krajše motnje dostopa ali prekinitve delovanja spletne strani.

Reševanje sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletne strani v nasprotju z določbami splošnih pogojev uporabe si bo portal upravljavec prizadeval reševati po mirni poti. Kadar to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Vprašanja

Vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji uporabe spletne strani www.infoart.si in druga vprašanja lahko uporabniki pošljejo na e-naslov info@infoart.si. Mnenja in predloge lahko uporabniki sporočijo tudi preko kontaktnega obrazca.